Regulamin sklepu
I. DEFINICJE


Sprzedawca:

PINEDA.PL

Firma: PRD Investments 

Piotr Tarach
NIP:5242610609, REGON: 142019280

Siedziba:

Ursynów, ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa

Oznaczenie podmiotu działalności gospodarczej: kod i opis wg PKD
74.40.Z - Reklama
72.30.Z - Przetwarzanie danych
22.22 Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.61.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
52.63.B - Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej
niesklasyfikowana


Sklep internetowy - Serwis internetowy PINEDA.PL stanowiąca własność Sprzedawcy
Użytkownik - Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy korzystający z zasobów serwisu PINEDA.PL. Domniemywa się, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.
Klient - Użytkownik, który poprzez procedurę zarejestrowania się w Sklepie internetowym, polegającą na wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza do Sprzedawcy wraz z akceptacją Regulaminu, dokonuje zakupów w Sklepie internetowym.
Transakcja - Umowa kupna-sprzedaży zawarta w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia w formie elektronicznej w Sklepie internetowym.
Określenie Transakcja jest równoważne z określeniem Umowa Strony - Sprzedawca przyjmujący zamówienie, na podstawie którego dokonuje sprzedaży Klientowi
Asortyment - Produkty oferowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, a prezentowane w Sklepie internetowym
Plik - Elektroniczna forma dokumentu w formacie doc, pdf, tif, jpg, eps lub innym uzgodnionym ze Sprzedawcą, zawierająca elementy tekstowe, graficzne i kolorystyczne
Projekt - Przygotowany w formie papierowej i/lub elektronicznej dokument zawierający elementy tekstowe i graficzne w układzie uzgodnionym wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta
Regulamin - Niniejszy dokument

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Korzystanie ze Sklepu internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
Administratorem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin.
Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. REJESTRACJA


Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja Użytkownika w serwisie i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych
poniżej. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:
a). podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b). zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji.
Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Użytkownik Sklepu internetowego samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu oraz korzystania ze Sklepu internetowego.

IV. REALIZACJA TRANSAKCJI DOTYCZĄCYCH ZAKUPÓW ORAZ MIEJSCE I FORMA DOKONYWANIA ZAKUPÓW


Wszelkie transakcje w Sklepie internetowym są przeprowadzane w języku polskim i realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Prezentowane oferty aktualne są do wyczerpania zapasów, a umieszczone przy nich ceny zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Zamieszczona w Sklepie internetowym oferta nie jest odzwierciedleniem szybko zmieniających się stanów magazynowych. W przypadku braku pozycji towarowych na magazynie Sprzedawcy, dokonujemy uzgodnienia z Klientem sposobu realizacji zamówienia.
Przy jednorazowych zakupach przekraczających 1000 zł. brutto koszty dostawy zamówionych towarów i/lub usług pokrywane są przez Sprzedawcę. Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok w sklepie PINEDA.PL.
Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego.
Zgodę na realizację Transakcji, Klient dokonuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego i przesłanie go poprzez kliknięcie ikony „Zamów” do Sprzedającego, tym samym akceptując ofertę wraz z jej opisem i ceną.
Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i prawo do jego weryfikacji.
Każdorazowo przed realizacją Transakcji kontaktujemy się z Klientem, aby potwierdzić treść złożonego zamówienia oraz uzgodnić ewentualne niejasności. Stąd też niezwykle ważne jest, aby numery kontaktowe oraz adres e-mail Klienta były poprawne.
Składający zamówienie Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
W uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia oraz anulowania go w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia i/lub ograniczenia sposobu płatności.
Zamawiany towar i/lub usługa dostarczany jest firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej wraz z fakturą VAT.
Koszty wysyłki podawane są w chwili składania zamówienia. Towar można również odebrać osobiście w siedzibie Sprzedawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów dostawy.
PINEDA.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie.
Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych wraz z osobą do kontaktu i numerem telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
Zamówienie dostarczane w postaci przesyłki pocztowej. Przeciętny czas oczekiwania na zamówione artykuły wynosi od 2 do 10 dni roboczych.
W przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru w w/w lokalach jedynie kwestia ustalenia czasu wykonania towaru telefonicznie lub drogą e-mailową , czyli mniej więcej od 1 do 6 dni roboczych w zależności od ilości zamawianego towaru.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 601 235 744, 22 644-18-04 w godzinach pracy siedziby Sprzedawcy lub pod adresem pawelz@pineda.pl

Firma Pineda.pl mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Dereniowej 6 na Ursynowie również zajmuje się obsługą sprzedaży na odległość. Lokal ten będzie więc wykorzystywane do przeprowadzania transakcji z klientami Sklepu Internetowego Pineda.pl.
Wszystkie transakcje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.pineda.pl, natomiast w przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru przez klienta zapraszamy do w/w lokali.

Klienci dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Pineda.pl. otrzymują faktury VAT na zakupione towary. Mogą one zostać wystawione osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub nie prowadzącym takiej działalności. Faktura wystawiana jest na podstawie zamówienia dołączonego do paczki klienta i zawiera wyłącznie dane tam zamieszczone.

Przy większych zamówieniach klienci otrzymują rabat.

V. REALIZACJA TRANSAKCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG


Projekt zlecenia zawierający treść oraz układ graficzny Klient dostarcza e-mailem na adres pawelz@pineda.pl lub na płycie CD wysyłając ją na adres Sprzedawcy.
Na podstawie otrzymanych danych Sprzedawca przygotowuje projekt do druku, który na życzenie Klienta jest przesyłany do jego akceptacji. Akceptacja projektu do druku polega na jego wydrukowaniu na drukarce, podpisaniu przez Klienta ze słowami „Akceptuję treść i układ graficzny” wraz z aktualną datą oraz przesłaniu tego dokumentu faksem do Sprzedawcy. Możliwe jest również odesłanie projektu do druku e-mailem na adres pawelz@pineda.pl wraz z powyższą treścią akceptacji.
Brak przesłanego potwierdzenia akceptacji projektu do druku jest traktowane jako niezłożone i nie będzie realizowane. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia.
Wszelkie projekty przesyłane przez klientów powinny być zamienione na krzywe i zapisane w formacie CorelDraw do ver. 9.0 lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Nie przesłanie projektu lub przesłanie go w złym formacie spowodować może opóźnienie w realizacji zamówienia i naliczenie dodatkowej opłaty za niezbędne opracowanie.
Zastrzegamy sobie prawo dokonania niewielkich korekt w zleceniu usługi wyłącznie w przypadkach, gdy z naszego doświadczenia wynika, że taka korekta podniesie jakość wykonanej usługi.

VI. REKLAMACJE I GWARANCJE


Ze względu na dostarczanie zrealizowanych zamówień firmami kurierskimi i poprzez Pocztę Polską mogą pojawić się przypadki uszkodzeń przesyłek wynikające z winy przewoźnika. Stąd też każdorazowo odbierana przesyłka powinna zostać sprawdzona przez Klienta, czy nie jest uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w obecności przewoźnika, należy sporządzić protokół, który będzie podstawą do złożenia reklamacji.
Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia) towaru przyjmujemy do 3 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta.
Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane.
Reklamowany towar wysyłany na koszt Sprzedawcy wyłącznie kurierem wskazanym przez Sprzedawcę, musi być dobrze zabezpieczony, a przesyłka ubezpieczona na wartość towaru.
Reklamacje towarów, które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.
1. Zwrot towaru
Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Rozdział 2, Art. 7.1.) klient ma prawo nie podjąć przesyłki lub zwrócić zamówiony, pełnowartościowy i nie noszący znamion używania towar w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny zwrotu o ile w celu zachowania wskazanego terminu klient prześle przed jego upływem oświadczenie o chęci zwrotu towaru.
Podstawą do uznania zwrotu towaru jest dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT. Zwrot towaru bez dokumentu sprzedaży nie podlega rekompensacie.
Firma Pineda.pl zobowiązuje się do finalizacji rozliczenia z klientem w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.
2. Reklamacja
Sklep Internetowy Pineda.pl sprzedaje wyłącznie nowe produkty. Przed wysłaniem są one dokładnie sprawdzane przez właściciela Pineda.pl. W przypadku jednak uszkodzenia towaru w czasie transportu lub przesłania artykułu z wadą fabryczną, klient może odesłać otrzymany towar i żądać rekompensaty.
Reklamowany towar należy przesłać na koszt odbiorcy w formie listu poleconego ekonomicznego na adres:


Sklep Internetowy Pineda.pl
ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa-Ursynów 


Z racji opisanych niżej zasad zwrotu poniesionych przez klienta kosztów, Pineda.pl nie podejmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
Podstawą do rekompensaty jest dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT.
W ramach rekompensaty Sklep Internetowy Pineda.pl prześle klientowi wymieniony pełnowartościowy egzemplarz reklamowanego produktu, lub zwróci klientowi pieniądze w formie: przelewu na rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub wykona zwrot środków na kartę kredytową. Klient może zgłosić preferowaną formę zwrotu pieniędzy.

VIII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach związanych z realizacją sprzedaży, w szczególności o zmianach danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do prawidłowych doręczeń, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu. Wszelką korespondencję oraz towary i/lub usługi dostarczone na nieaktualny adres będą traktowane jako doręczone.

IX. ZMIANA ZAMÓWIENIA


Sklep Internetowy Pineda.pl na bieżąco informuje klientów o stanie realizacji ich zamówień. Informacja ta przekazywana jest w postaci automatycznej korespondencji elektronicznej oraz udostępniana na stronie internetowej w Panelu Klienta jedynie w trybie zalogowanym.
Klient Sklepu Internetowego Pineda.pl ma prawo wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu o ile nie jest ono oznaczone statusem "wysłane" lub "zakończone".
Możliwe dostępne procedury uznawane jako zmiany zamówienia to:
- zmiana formy transportu,
- zmiana formy płatności z płatności gotówką na płatność kartą kredytową.
- anulowanie zamówienia na produkty, których czas realizacji przedłuża się,
- wysłanie gotowych do sprzedaży produktów, a następnie dosłanie pozostałej części zamówienia w późniejszym terminie na
koszt klienta,
- anulowanie zamówienia,
- powiększenie zamówienia o dodatkowe produkty,
- połączenie zamówień.
Powyższe zmiany można wprowadzić kierując swoje zapytanie:
- drogą e-mailową na adres: pawelz@pineda.pl
- lub telefonicznie pod numer: tel.kom: +48 601 235 744
Tel/fax: +48 22 644 18 04 (Ursynów)

X. SPOSÓB ZAPŁATY ORAZ TERMINY DOSTAW

W Sklepie internetowym można dokonywać płatności:
a). przelewem na konto firmy PRD Investments Bank Millenium 55 1160 2202 0000 0001 4810 1063
b). gotówką w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze towaru i/lub usługi
c). Nie realizujemy wysyłek „za pobraniem”.
Zakupiony towar i/lub usługa wysyłane zostaną po zaksięgowaniu kwoty na naszym rachunku bankowym.
Realizacja dostaw odbywa się w uzgodnieniu z Klientem i zależna jest od stanu posiadania na składzie magazynu Sprzedawcy oraz, w przypadku usług, możliwości wykonawczych.
Czas realizacji zamówienia jest zależny od stanów magazynowych Sprzedającego w danym dniu, ilości realizowanych zamówień, możliwości wykonawczych usług (o ile wchodzą w skład zamówienia) oraz wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi zwykle od 2 do 21 dni roboczych.
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych.
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia. Do ceny towaru doliczana będzie opłata za przesyłkę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
Zmian treści Regulaminu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia
Zmian cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji wycofania poszczególnych towarów i usług z oferty bez uprzedzenia pomyłek w opisach i cenach towarów nieznacznych różnic towaru oferowanego w Sklepie internetowym od stanu faktycznego.

Sprzedawca nie odpowiada z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Klienta lub osoby trzecie w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień, które nastąpiło z winy nieumyślnej bądź z powodu osób trzecich, w szczególności przez operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej itp.

Korzystanie ze Sklepu internetowego PINEDA.PL oraz składanie w nim zamówień oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu internetowego znajdującego się na stronie PINEDA.PL
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Opinie i pytania prosimy przesyłać na adres : pawelz@pineda.pl

 

Kontynuuj